top of page

Arbetsplatskommunikation och Etik Policy

1. Syfte

Vi strävar efter att skapa en arbetsmiljö som präglas av öppenhet, respekt och professionell kommunikation. Denna policy syftar till att främja en sund och produktiv arbetsplatskultur genom att fastställa riktlinjer för arbetsplatskommunikation och etik.

2. Respektfull kommunikation

2.1 Alla anställda förväntas kommunicera på ett respektfullt sätt och undvika nedvärderande, kränkande eller förolämpande språkbruk.

2.2 Verbalt oförskämt, hotfullt eller aggressivt beteende gentemot kollegor, chefer eller andra anställda tolereras inte och kan leda till disciplinära åtgärder.

3. Konfliktlösning

3.1 Vid konflikter och oenigheter uppmanas alla anställda att hantera dem konstruktivt och på ett professionellt sätt.

3.2 Användningen av personliga påhopp, skrikande eller svordomar för att lösa konflikter är inte acceptabelt och kan resultera i disciplinära åtgärder.

4. Konfidentiell information

4.1 Anställda förväntas hantera konfidentiell information på ett ansvarsfullt sätt och endast dela den med behöriga parter enligt företagets riktlinjer och gällande sekretesslagar.

4.2 Spridning av konfidentiell information utan lämpliga auktorisationer kan resultera i disciplinära åtgärder, inklusive avskedande och rättsliga påföljder.

5. Användning av elektronisk kommunikation

5.1 Anställda ska använda företagets elektroniska kommunikationssystem på ett ansvarsfullt sätt och följa företagets riktlinjer för användning av e-post, chatt, sociala medier och andra elektroniska plattformar.

5.2 Användning av elektronisk kommunikation för olämpliga, störande eller kränkande ändamål kan leda till disciplinära åtgärder.

6. Rapportering av överträdelser

6.1 Alla anställda uppmuntras att rapportera eventuella överträdelser av denna policy till sin närmaste chef, HR-avdelningen eller en angiven kontaktperson.

6.2 Rapporteringen kommer att tas på allvar och behandlas konfidentiellt. Ingen form av repressalier kommer att tolereras mot dem som rapporterar i god tro.

7. Utbildning och medvetenhet

7.1 Vi kommer att tillhandahålla regelbunden utbildning och information om arbetsplatskommunikation, etik och policykrav för alla anställda.

7.2 Alla anställda förväntas aktivt delta i utbildningar och sträva efter att förbättra sin kunskap och medvetenhet om kommunikations- och etikfrågor.

8. Tillämpning och konsekvenser

8.1 Vid överträdelser av denna policy kan disciplinära åtgärder vidtas, i enlighet med tillämpliga företagspolicys och lagar.

8.2 Disciplinära åtgärder kan omfatta varningar, avstängning, uppsägning eller andra lämpliga åtgärder enligt omständigheterna.

9. Ändringar och uppdateringar

9.1 Företaget förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera denna policy vid behov. Alla ändringar kommer att kommuniceras till de anställda i rimlig tid.

Denna policy för Arbetsplatskommunikation och Etik ska följas av alla anställda och gäller oavsett hierarkisk position eller anställningsform. Genom att följa dessa riktlinjer skapar vi en positiv arbetsmiljö som främjar öppenhet, respekt och professionell kommunikation.

bottom of page