top of page

Policy och rutin mot kränkande särbehandling och trakasserier

Internationella Cityordonnansen AB strävar efter att vara en trygg arbetsplats där varje medarbetare har rätt till likabehandling och respekt. Vi erkänner att arbetsmiljön är gemensam och att vi alla har ansvar för att skapa en professionell, öppen och vänlig arbetsplats där olikheter accepteras och där varje individ känner sig sedd och hörd.

Vi värnar om våra medarbetares hälsa och välbefinnande och ansvarar för att förebygga situationer där medarbetare riskerar ohälsa eller att känna sig exkluderade från arbetsgemenskapen. Alla chefer har ansvar att omedelbart agera när de bevittnar eller får information om misstänkt kränkande särbehandling eller trakasserier. Alla anställda, inklusive inhyrda, inlånade och praktikanter, har ansvar att markera att sådant beteende inte accepteras, antingen genom att direkt konfrontera personen eller genom att omedelbart informera sin närmaste chef om beteenden som upplevs som kränkande. Alla anställda, inklusive inhyrda, inlånade och praktikanter, har ansvar att agera på ett respektfullt sätt gentemot varandra.

Om problem eller misstankar uppstår, följer du följande steg:

  • Om du själv utsätts för kränkande särbehandling eller trakasserier, vänder du dig i första hand till din närmaste chef.

  • Om du misstänker kränkande särbehandling eller trakasserier hos en kollega, vänder du dig i första hand till din närmaste chef.

  • Om du misstänker kränkande särbehandling eller trakasserier hos din chef, vänder du dig i första hand till din chefs chef.

Chefer måste omedelbart utreda rapporterade händelser och vidta nödvändiga åtgärder. Alla ärenden behandlas konfidentiellt. Genom din närmaste chef kan du snabbt få stöd och hjälp från vår företagshälsovård.


Följande åtgärder/sanktioner kan bli aktuella vid bekräftade kränkningar eller trakasserier:

  • Upprättande av en handlingsplan

  • Muntliga eller skriftliga tillsägelser

  • Skriftlig erinran

  • Omplacering av personen

  • Uppsägning av anställning av personliga skäl

  • Avsked från företaget

Definitioner:

Kränkande särbehandling: Handlingar som riktas mot en eller flera anställda på ett kränkande sätt och som kan leda till ohälsa eller att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap.

Trakasserier: Uppträdande som kränker någons integritet

bottom of page