top of page

Antikorruptionspolicy

Definition

City Ordonnansen följer Sidas definition av korruption: ”Missbruk av förtroende, makt eller position för otillbörlig vinning. Korruption innefattar bl.a. mutor, bestickning – inkluderande bestickning av utländsk tjänsteman – utpressning, jäv samt nepotism”


Grundprinciper

  • City Ordonnansen tillåter inte under några omständigheter givande eller tagande av muta. Vid tveksamhet om en gåva eller förmån anses vara en muta, ska frågan avgöras av företagets ledning.

  • City Ordonnansen arbetar inte under några omständigheter med företag eller personer som är inblandade i korruptionsbrott.

  • All utpressning eller försök till detsamma ska polisanmälas.

  • City Ordonnansen följer svenska lagar och författningar.

Handlingsplan vid korruptionsbrott

Alla medarbetare uppmuntras att rapportera eventuella tveksamheter eller avvikelser. City Ordonnansen arbetar för att möjliggöra anonym rapportering.


Vid misstanke om ett korruptionsbrott hanteras detta av företagsledning i samarbete med företagets jurist och berörd myndighet.


City Ordonnansen arbetar för att företagets medarbetare, kunder och leverantörer ska känna till och respektera vår antikorruptionspolicy.

bottom of page