top of page

Arbetsmiljöpolicy

Internationella City Ordonnansen AB skall verka för att de anställda inom företaget skall ha en god arbetsmiljö såväl ur fysisk som ett psykisk och socialt perspektiv. Företagets anställda skall vara väl insatta i arbetsmiljöpolicyn ha en förståelse för vikten av att samtliga inom företaget har ett grundläggande arbetsmiljöansvar. Vidare skall arbetsmiljöarbetet ses som en pågående process som är en integrerad del av den ordinarie verksamheten där samtliga förstår sin uppgift och roll. Denna process behöver ständigt utredas och följas upp för att företaget aktivt skall kunna förbättra arbetsmiljön och förebygga risker i samtliga led.


Samtliga an ställda

  • I alla avseende uppfylla kraven i arbetsmiljölagen och övriga aktuella regler

  • Ställa krav och ta ansvar för att arbetsmiljön inom sitt arbetsområde efterlevs och ta initiativ för att ständigt förbättra arbetsmiljön

  • Verka för att kränkande/särbehandlande handlingar inte förekommer på arbetsplatsen

  • Eventuella avvikelser av arbetsmiljöpolicyn skall behandlas i enlighet med avvikelse och förbättringsrapportering och erforderliga dokument upprättas.

Ledningen

  • Löpande följa arbetsskadeutvecklingen, personalomsättningen och sjukfrånvaro för att vid behov kunna vidtaga nödvändiga åtgärder för ökad säkerhet och trivsel på arbetsplatsen

  • Arbetsmiljöarbetet skall bedrivas på såväl kort som lång sikt. Vid förändringar inom verksamheten skall arbetsmiljön beaktas och vara en viktig del av beslutsfattandet

  • Tillse att erforderliga medel och befogenheter finns delegerade för att genomföra de åtgärder som krävs att uppfylla åtaganden i arbetsmiljöpolicyn.

bottom of page