top of page

Integritetspolicy

Vi på Internationella Cityordonnansen AB värnar om din integritet och skyddar dina personuppgifter. Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder, skyddar och delar information i enlighet med tillämpliga lagar och regler, inklusive EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR).


1. Insamling av personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter som är relevanta och nödvändiga för att kunna tillhandahålla våra transporttjänster och uppfylla våra avtalsenliga åtaganden gentemot dig som kund. Personuppgifter kan samlas in direkt från dig eller från tredje parter som du har godkänt att dela information med oss.


2. Användning av personuppgifter

Vi använder personuppgifterna för att administrera och leverera våra tjänster, kommunicera med dig, hantera betalningar, utföra nödvändig kundsupport och uppfylla våra rättsliga skyldigheter. Vi kan också använda personuppgifterna för att förbättra våra tjänster, utvärdera och analysera data samt för marknadsföringsändamål i enlighet med gällande lagstiftning.


3. Skydd av personuppgifter

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, ändring, förlust eller andra former av obehörig behandling. Vi begränsar tillgången till dina personuppgifter endast till de anställda och samarbetspartners som behöver dessa uppgifter för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.


4. Delning av personuppgifter

Vi kan dela dina personuppgifter med tredje parter endast i den utsträckning det krävs för att tillhandahålla våra tjänster och uppfylla våra åtaganden gentemot dig som kund. Det kan inkludera att dela uppgifter med våra transportpartners, leverantörer och samarbetspartners för att genomföra transporter och relaterade tjänster.


5. Uppbevaring av personuppgifter

Vi sparar dina personuppgifter endast så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen med vilka de samlades in, om det inte krävs en längre lagringsperiod enligt tillämplig lagstiftning. Vi vidtar rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter är korrekta, aktuella och relevanta för de ändamål de samlades in för.


6. Dina rättigheter

Du har rätt att få tillgång till och korrigera dina personuppgifter som vi behandlar. Du har även rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa behandlingen av dem i vissa situationer. Om du har några frågor eller önskar utöva dina rättigheter, vänligen kontakta administrationen.

bottom of page