top of page

Jämställdhetspolicy

Internationella Cityordonnansen AB strävar efter att vara en arbetsplats där alla medarbetare har samma rättigheter och skyldigheter. Vi värnar om lika villkor gällande arbetsförhållanden, lön och möjligheter till utveckling oavsett kön, sexuell läggning eller ursprung.


Vi ser mångfald som en tillgång och strävar efter att tillvarata medarbetarnas olika erfarenheter, egenskaper och kunskaper. Genom att skapa en kreativ och utvecklande arbetsmiljö ökar vi möjligheterna att uppnå optimala resultat.


Vi anser att det är av stor betydelse att vi främjar en jämställd arbetsmiljö. Detta skapar en attraktiv och trygg arbetsplats och bidrar till att vi upprätthåller ett gott förtroende för vår verksamhet bland medarbetare, kunder och allmänheten.


Genom att aktivt arbeta för jämställdhet och likabehandling strävar Internationella Cityordonnansen AB efter att vara en förebild i frågor om jämställdhet och att bidra till en mer inkluderande arbetskultur. Vi förbinder oss att kontinuerligt utvärdera och förbättra vår jämställdhetspolicy för att säkerställa att vi uppnår våra mål och skapar en arbetsmiljö där alla känner sig respekterade och lika behandlade.


Denna jämställdhetspolicy är en vägledning för alla anställda och förväntas efterlevas i hela vår verksamhet.

bottom of page